Какво е ОМ (обществено мнение)

Структура, функции и форми на проявление на ОМ (общественото мнение)

ОМ (общественото мнение) не е хомогенно образувание, а е конгломерат от разнородни елементи. В него се поддържат съждения, оценки, мнения – това е т.нар. оценъчна доминанта на ОМ. Тук изпъква рационалната компонента на ОМ. В този смисъл ОМ изкристализира, като следствие от мисловната дейност на множество интелекти. Втората компонента е значимост на социалния факт или събитие. За неговата поява е необходимо да са налице интересите на големи групи от хора.  Трябва да има дискусионност на факта, проблема, събитието, за да се създаде ОМ. Безспорните факти и съждения не събуждат ОМ. Дискусионността е същностен белег за утвърждаване на ОМ. Чрез нея се приемат или отхвърлят различни съждения. ОМ се основава на общоприети норми, ценности и принципи. ОМ има готовност за действие, тъй като с него са ангажирани огромна част от хора, които публично изразяват определени възгледи, принципи, обусловени от техните интереси и потребности. ОМ е податливо на механизмите на масовото подражание и внушение, така че то може да прерасне в поведенческо действие. Фактите на формулиране на ОМ остават недовършени понякога. СМК понякога напипват ОМ в зародиш, преекспонират го и то не може да се появи в класическия вид, в който се е появявало през 80-те години на миналия век. В съвременните демократични общества действеният заряд на ОМ има тенденция към отслабване и да се появява по-вяло. ОМ вече има по-кратък цикъл на съществуване, то загива. Въпреки това не намалява неговата роля в обществото поради функциите, които има:

  • Оценъчно-познавателна функция – като всяко сложно обществено явление ОМ има свойството да опознава и разкрива социалните факти от гледна точка на интересите на обществото като цяло. Благодарение на тази функция ОМ може да изработва общи становища, чрез авторитета на обществото.
  • Контролно – регулативна функция – независимо от напредъка на човешката цивилизация ОМ има ефективни форми на социален контрол. Чрез тях в обществото се прекарват предписани, морални норми, обичаи и традиции, с които човек се съобразява.
  • Специализираща функция – то налага в съзнанието на хората от детска възраст образци на поведение, които понякога се възпитават подсъзнателно. Като невидим духовен регулатор ОМ изработва във всеки човек чувство за адекватно социално поведение на обществени места, сред приятели и т.н. Някои автори обръщат внимание на още две функции:
  • Прогностична – да предвижда събитията.
  • Евристична – да открива новости.

  Източник: 7sekundi.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)