Всичко Което Трябва Да Знаете, За Да Кандидатствате По “Адаптирана Работна Среда”

Бизнес

Работната среда ще се подобрява със 100 млн. лв. европейско финансиране

През октомври очакваме да отвори процедура за безвъзмездна финансова помощ “Адаптирана работна среда“. Процедурата ще бъде финансирана чрез Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, като бюджетът ѝ е 100 млн. лв.

Основните цели са свързани с подобряване на здравословната и безопасна среда в организациите и улесняване на осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Кои са допустимите кандидати?

Това са организации, осъществяващи дейност в почти всички сектори на икономиката, с изключение на рибарството и аквакултурите, първичното производство на селскостопански продукти, както и сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти при определени условия.

Важно условие е предприятието, което кандидатства да притежава необходимия финансов капацитет.

Допустими са следните дейности:

  • Разработване и прилагане на “зелени” модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на “зелени” карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на “зелени” модели на организация на труд. – Тази дейност е задължителна, като “зелените“ модели може да включват внедряване на нови екологични производствени инвестиции, промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и работни места, изграждане на цялостна зелена фирмена култура и мотивиране на служителите за екологосъобразното мислене.
  • Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и “ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве” – психологическа подкрепа – Психологическата подкрепа трябва да се извършва от компетентно лице и може да бъде под формата на групови семинари за профилактика и/или индивидуални консултации.
  • Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло – могат да се закупят нови по вид лични предпазни средства и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или такива, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват в момента. Не се допуска закупуването на резервни бройки, както и не се допуска закупуването на лични предпазни средства втора употреба.
  • Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд – допустимо е извършването на текущ и основен ремонт. Не е допустимо закупуването на оборудване като например: работен или служебен/пътнически асансьор, мотокари и други подемни машини и съоръжения, като същите не се считат за колективни предпазни средства, а за такива от основната дейност на предприятието.
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др. – допустимо е извършването на текущ и основен ремонт. Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на тази дейност. По тази дейност, за недопустими разходи ще се считат закупуване на ваучери за семейна почивка на работници и служители, ваучери за храна, ваучери за развлечения, абонаментни карти за фитнес и др.

Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ?

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева, а максималният размер – 391 166 лева. Важно условия е компаниите да не са получавали друга помощ под режим de minimis през последните 3 години, включително текущата. За малките и средни предприятия финансирането е 100% безвъзмездно. За големи предприятия се изисква съфинансиране в размер на 20%.

Какво е новото при тази процедура, в сравнение с предходните?

Новост е това, че се подкрепя осигуряването на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място, както и че се подкрепя разработването и въвеждането на ефективни модели за организация на работните процеси. Друга новост е, че бюджетът по процедурата е разделен по региони – региони в преход и слабо развити региони. За регионите в преход са насочени 7,92 млн. лв. от общия бюджет, а за слабо развитите региони – малко над 92 млн. лв.

Какви са слабостите на процедурата?

  • Изискванията за допустимост на кандидатите – като единствен критерий се отбелязва това, организацията да има необходимия финансов капацитет съгласно Методика на програмата. 
  • Интензитетът на безвъзмездната помощ – не би трябвало да се допуска 100% финансиране за малките и средни предприятия и 80% за големите. Причината е, че е възможно да не се постигнат заложените индикатори по програмата и планираните инвестиции да бъдат недостатъчно ефективни. 
  • Методиката за оценка на проектите – създават се съмнения, че проектните предложения може да не бъдат оценени справедливо и обективно, тъй като не са на лице обективни и проверими критерии (брой лица, обхванати от мерките, предишен опит на организациите за изпълнение на проекта и др.). Основният проблем е, че Методиката за оценка е изцяло субективна и съсредоточена върху описанието на дейностите и целевите групи.

Какъв е срокът и начинът на кандидатстване?

Очаква се процедурата да отвори през октомври 2023 г., но е възможно забавяне, поради необходимостта от технологично време за обработката на проектните предложения. Проектните предложения ще се подават през системата ИСУН, а срокът за кандидатстване ще бъде три месеца от датата на обявяване. 

Очаква се сериозен интерес към процедурата „Адаптирана работна среда“ поради предоставената възможност за 100% финансиране за малките и средни предприятия.

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org