Как де извършва дерегистрация по ДДС

В ТД на НАП Варна – офис Русе, започването на дерегистрацията по ДДС се извършва чрез подаване на заявление – декларация за дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Съобразно чл. 107, т.4, буква „а“, подбуква „бб“ от ЗДДС, задължително се дерегистрира при прекратяването юридическо лице – търговец с ликвидация, в случай че юридическото лице – търговец не е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър.

При прекратяване на юридическо лице с ликвидация, лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство по чл. 107 от ЗДДС, освен ако юридическото лице не избере да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър. За дължимия данък през периода на ликвидацията, ликвидаторът или ликвидаторите носят солидарна отговорност.

Към заявлението за дерегистрация по ЗДДС се прилагат допълнителни документи, които са посочени правилника за прилагане на закона (ППЗДДС).

В регламента на чл. 77 от ППЗДДС е посочено, че заявлението за прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона се подава по образец – приложение № 8. Към заявлението по ал. 1 се прилага следното:

1. Справка за облагаемия оборот на лицето за последните 12 месеца преди текущия, по месеци, като в справката участва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл. 109 от закона.

2. Справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

3. Справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата.

4. Удостоверението за ДДС регистрация  (защитено с пластмасово фолио, по образец, определен с ППЗДДС), ако такова е било издадено.

Ако юридическото лице в ликвидация желае да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър, в срока за подаване на заявлението може да подаде декларация в свободен текст в компетентната териториална дирекция на НАП, с която да декларира това свое желание.

След като заявлението ведно с допълнителните документи бъдат подадени в НАП – офис Русе, органът по приходите издава искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице, което предава за изпълнение на юридическото лице в ликвидация. В тридневен срок след връчване на искането лицето следва да се яви отново за представяне на информация по проверката.

Номер от системата за управление на опашки - НАП

Документи е възможно да са подадат на хартиен носител, както и по електронен път. Когато са на хартиен носител, документите се подават на гише в ТД на НАП Варна – офис Русе, чрез избор на услугата „Регистрация и промени в регистрацията, уведомления за трудови договори “ от системата за управление на опашките.

Няма пречка дерегистрацията да бъде извършена чрез пълномощник, за което Счетоводни услуги Русе ЕООД оказва пълно данъчно съдействие, от началото до края при процедурата на дерегистрация по ДДС.

Източник: https://schetovodniuslugivruse.wordpress.com/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Как де извършва дерегистрация по ДДС, 5.0 out of 5 based on 1 rating