Изграждане на капацитет на Фондация “Инициатива за социална интеграция” за финансова и организационна устойчивост

Фондация „Инициатива за социална интеграция“ изпълнява проект, насочен към изграждане на капаците за финансова и организационна устойчивост. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., тематична област: Изграждане на капацитет за НПО, приоритет: Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор. Общата стойност на проекта е 9 548,96 Евро, от които безвъзмездна финансова помощ – 8 593,44 Eвро.

Проектът планира в рамките на 6 месеца да бъдат изпълнени следните дейности:

Дейност 1: Провеждане на обучения – за екипа на Фондацията в модули „Ефективен мениджмънт и организационна култура” и „Стратегическо планиране и управление на кризите” и за управителя в модули, свързани с развитие на лидерски умения, управление на персонала, умения за водене на преговори и вземане на решения, умения за изготвяне на презентции и управление на времето.

Дейност 2: Провеждане на Тиймбилдинг за екипа на Фондацията и доброволците.

Дейност 3: Разработване на Стратегии за финансова устойчивост и развитие на човешките ресурси.

Дейност 4: Информиране и публичност.

Дейност 5: Управление на проекта.

Чрез успешното изпълнение на проекта ще бъдат постигнати следните основни резултати:

  • повишена квалификация на екипа на Фондацията по отношение на ефективен мениджмънт и организационна култура и стратегическо планиране и управление на кризите.

  • повишена мениджърска компетентност на управителя на Фондацията.

  • подобрени взаимоотношения и комуникация между управленския екип на Фондацията и доброволците.

  • повишен капацитет на организацията за постигане на финансова устойчивост и за управление на човешките ресурси.

Фондация «Инициатива за социална интеграция» е основана през 2009 г. с основна цел да подпомага лица в неравностойно положение в процеса на тяхната социална интеграция чрез предлагане на социални услуги, младежки дейности и инициативи, правозащитни и застъпнически кампании и дейности, диалог и партниране с други НПО, с представителите на бизнес сектора и с органите на държавната власт.

Дейността на Фондацията се определя като такава в обществена полза.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация «Инициатива за социална интеграция» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

*

www.ngogrants.bg

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org